royal88

皇冠官方安装电话

4000-346-119

七氟丙烷灭火浓度

来源:气灭系统网  发布时间:2016-11-17 10:27:28

可燃物 灭火浓度(%) 可燃物 灭火浓度(%)
甲烷 6.2 异丙醇 7.3
乙烷 7.5 丁醇 7.1
丙烷 6.3 甲乙酮 6.7
庚烷 5.8 甲基异丁酮 6.6
正庚烷 6.5 丙酮 6.5
硝基甲烷 10.1 环戊酮 6.7
甲苯 5.1 四氢呋喃 7.2
二甲苯 5.3 吗啉 7.3
乙腈 3.7 汽油(无铅,7.8%乙醇) 6.5
乙基醋酸酯 5.6 航空燃料汽油 6.7
丁基醋酸酯 6.6 2号柴油 6.7
甲醇 9.9 喷气式发动机燃料(-4) 6.6
乙醇 7.6 喷气式发动机燃料(-5) 6.6
乙二醇 7.8 变压器油 6.9

XML 地图 | Sitemap 地图